ข้อตกลงการใช้งาน

-ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้ http://www.xxxxx.com ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ผู้ให้บริการมีหน้าที่นำเสนอสินค้าและส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้เท่านั่น ในกรณีสินค้าเสียหาย สวมใส่ไม่ได้ ผู้ให้บริการมีสิทธิพิจารณาเป็นอย่างในอย่างหนึ่ง เพื่อความสบายใจทั่งผู้ซื้อและผู้ใช้บริการ 

-ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการทั้งหมด จะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ หากดำเนินการดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการคลิกปุ่มตกลงและยอมรับเงื่อนไข ซึ่งทางผู้ให้บริการจะมีทางเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ก่อน หรือ แสดงแจ้งเตือนการยอมรับของผู้ใช้บริการก่อนการคลิกปุ่มตกลง ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าทางผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตั้งแต่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป ผู้ใช้บริการควรพิมพ์ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆของผู้ให้บริการเพื่อเป็นบันทึกช่วยจำของผู้ใช้บริการ